Atrias klimatmål har officiellt godkänts av initiativet Science Based Targets

Atrias mål för minskade utsläpp har officiellt godkänts av initiativet Science Based Targets (SBTi). Målen baseras på Parisavtalet och syftet är att globalt begränsa uppvärmningen av jorden till 1,5 grader.

– Atria är ett ledande företag inom hållbar livsmedelsproduktion i Nordeuropa. Vi har tagit vårt ansvar under årens lopp och löst stora utmaningar. Vi vill säkerställa människornas välmående och en ren livsmedelsproduktion. Vi har framgångsrikt arbetat för det här i årtionden – och kommer att fortsätta göra det. Våra vetenskapsbaserade mål som nu har godkänts visar på vårt engagemang i att minska utsläppen, säger Atrias hållbarhetschef Merja Leino.

Enligt målen som SBTi har godkänt förbinder sig Atria att minska växthusgasutsläppen från den egna verksamheten (Scope 1 och 2) med 42 procent till 2030 jämfört med utsläppsnivån 2020. Vad gäller utsläpp i Scope 3 omfattar målet utsläpp från köpta varor, råvaror och tjänster. Målet för minskning av utsläpp i Scope 3 är 20 procent per processat ton kött till 2030.

Den viktigaste åtgärden för att minska koldioxidutsläppen i Scope 1 och 2 är att ersätta fossila bränslen med förnybar energi. Exempel på detta är att öka användningen av vindkraft och solenergi vid Atria Finlands produktionsanläggningar, ersätta fossila bränslen med biobaserade bränslen i Atria Swedens produktion och att öka användningen av förnybar energi hos Atria Danmark och Estland. Miljöpåverkan under Atrias produkters livscykel koncentreras till produkternas främsta råvara, det vill säga kött. Primärproduktionen har därmed en nyckelroll för minskningen av utsläpp i Scope 3. Det är avgörande att fortsätta och fördjupa det redan 120-åriga samarbetet med köttproducenterna.

Atrias mål är att betydligt minska den industriella produktionens energiförbrukning och koldioxidutsläpp och att dessutom utveckla en hållbar köttproduktion tillsammans med avtalsproducenterna.

Vetenskapsbaserade klimatmål (SBT) är ett gemensamt projekt mellan CDP (the Carbon Disclosure Project), FN:s hållbarhetsnätverk för företag (UN Global Compact), världsresursinstitutet WRI (World Resources Institute) och WWF (World Wide Fund for Nature). Vetenskapsbaserade klimatmål utgår ifrån en vetenskaplig beräkningsmetod med vilken man säkerställer att företagens mål motsvarar målen i Parisavtalet.