Information om samråd i samband med ansökan om tillstånd för vattenverksamhet

Information om samråd i samband med ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, Atria Sverige AB, Sköllersta

Atria Sverige AB planerar att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att leda bort grundvatten från Årla vattentäkt intill en högsta mängd om 430 m3/dygn och för att infiltrera grundvattnet från Årla vid Kalsta vattentäkt (Hallsberg Sköllersta 2:33 och 2:37). Vidare avser bolaget söka lagligförklaring av befintliga vattenanläggningar. Den sökta verksamheten innebär inte någon förändring i utformning i förhållande till hur verksamheten är utformad idag.

Som del av tillståndsprocessen ska Atria samråda med bl.a. Länsstyrelsen och särskilt berörda. Samråd med Länsstyrelsen genomfördes 12 mars 2021. Samråd med övriga genomförs genom denna annons. En mer utförlig beskrivning av verksamheten finns i samrådsunderlaget.

Vattenförsörjningen för Atrias fabrik i Sköllersta, Hallsbergs kommun, baseras på grundvatten i Pålsboda-Glanshammarsåsen. Grundvatten uttas i brunnar vid Kalsta. I nära anslutning till uttagsbrunnarna sker infiltration av vatten i mindre infiltrationsbassänger. Vattnet som infiltreras i bassängerna utgörs av grundvatten från en brunn vid Årla, belägen en kilometer nordost om Kalsta.

Atria har sedan tidigare tillstånd att ta ut grundvatten ur bergbrunnar nära fabriken och i en jordbrunn vid Kalsta. Anledningen till att tillstånd söks nu är att verksamheten har förändrats sedan föregående tillstånd gavs genom att brunnen vid Årla har tagits i drift och att infiltration sker vid Kalsta. Verksamhetens miljöeffekter bedöms bli små och helt lokala. De kommer att utredas vidare inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen, vilken kommer att upprättas efter genomfört samråd då även en samrådsredogörelse kommer att upprättas och skickas till Länsstyrelsen. I samrådsredogörelsen kommer bl.a. inkomna synpunkter att sammanställas. Därefter kommer ansökan jämte miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandlingar m.m. att inges till Mark- och miljödomstolen för prövning.

Om du vill ha mer information, få del av samrådsunderlaget, ställa frågor eller framföra synpunkter är du välkommen att ta kontakt med Britt-Mari Norlin, miljöchef Atria, via e-post britt-mari.norlin@atria.com.

Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen senast den 11 april 2021.