"Som ett företag måste vi bidra och minska vår påverkan på miljön"

 

Carsten Jörgensen är vår kvalitets- och miljöchef och har det övergripande ansvaret för vårt kvalitets- och miljöarbete. Han berättar om arbetet för ett mer energieffektivt Atria:

 

Grunden i vårt energiarbete är certifieringen ISO 50001, ett ledningssystem för att effektivisera energianvändningen. Vi strukturerar vårt arbete utefter det och sätter upp mål för respektive anläggning. I vår energiledningsgrupp med platschefer, teknikchef, miljöchef och energiingenjör diskuterar vi och gör en plan för hur vi ska nå våra mål.  

 

Effektivare produktion = lägre energianvändning
Platscheferna ansvarar för målsättningarna för sin respektive anläggning, det kan handla om att sätta in åtgärder som att byta till ledlampor, sätta in rörelsedetektorer så att belysning inte står på i onödan och att maskiner inte står på när de inte används. En stor del av arbetet ute på anläggningarna handlar om att jobba med vår produktionseffektivitet, ju effektivare vi är, desto större produktvolym producerar vi på samma eller mindre mängd energi. Vi mäter vårt mål i kwh/per kg tillverkad produkt och maskineffektiviteten i produktionsnyckeltal (OEE).

Genom att ständigt mäta vår produktionseffektivitet kan vi se var vi behöver förbättra oss och börja se över åtgärder. Detsamma gäller när det kommer till energianvändning, vi gör regelbundet en energikartläggning för att identifiera och åtgärda energislukare. Det har bland annat lett till att vi gjort tilläggsisoleringar av fastigheterna samt investerat i nya luftkompressorer.

 

Ett måste för miljön och vår överlevnad
Mitt ansvar är framför allt att driva ledningssystemen tillsammans med vår ledningsgrupp och se till att vi har rätt förutsättningar för att nå våra mål. Jag och våra platschefer har ett nära samarbete där vi tillsammans diskuterar vad som krävs för att de ska kunna nå sina mål på sina anläggningar och vilka åtgärder vi kan behöva sätta in.

Som ett företag måste vi bidra och minska vår påverkan på miljön, men vi måste också minska våra kostnader. Vi är i en särskild situation där el kan bli, och redan är en bristvara.

Når vi vårt mål att minska vår energiförbrukning med 15% till 2025 med basår 2017, kommer det innebära att motivationen hos oss och alla våra medarbetare kommer fortgå. Det är viktigt att jobba mot mål för att utvecklas, och lyckas vi vet vi att vi gjort något rätt och kan fortsätta på den banan med nya mål att sträva efter. Vi har redan idag ett bra resultat med en sänkning på runt 10 procent.

 

Hur når vi målet?
Hur når vi målet då? Vi ska fortsätta arbeta som vi gör och fortsätta med våra energikartläggningar. Det kan ske förändringar i omvärlden som kan påverka oss, till exempel ökade energikostnader, som redan idag är höga. Därför måste vi vara redo för snabba åtgärder.  Det finns stora miljövinster och även ekonomiska vinster som kan göras med ”rätt” åtgärder. Lyckligtvis har vår ledning hållbarhetsarbetet högt upp på agendan och jag upplever att vi har ett starkt engagemang i hela organisationen.