Antibiotika

Antibiotika

ikonit10.png

I Sverige och Finland får produktionsdjur mycket lite medicin i internationell jämförelse, och förekomsten av läkemedelsrester i livsmedel är extremt sällsynt.

Antibiotika används inte i förebyggande behandling. Istället behandlas sjuka djur med lämplig vård och undviker onödig medicinering. Läkemedelsdoser bestäms av en veterinär som också övervakar läkemedelsjournaler och läkemedelsanvändning på gårdar. Djur slaktas inte förrän uttagsperioden har löpt ut.

Goda levnadsförhållanden, lämplig utfodring och noggrann hygien samt systematisk förebyggande av sjukdomar säkerställer god djurhälsa.

Det är viktigt att antibiotika inte används i onödan - detta gäller både djur och människor. Den överdrivna användningen av antibiotika påskyndar genereringen av bakterier som är resistenta mot antibiotika.

Djurens välbefinnande är lika med god djurhälsa

Atria tar mycket väl hand om sina kycklingar för att säkerställa att de inte får infektioner som kräver antibiotika. Måttlig eller obefintlig användning av antibiotika minskar sannolikheten för uppkomst och spridning av multiresistenta bakterier.

ikonit13.png

Överanvändning av antibiotika och utveckling av resistenta bakterier är en av vår tids viktigaste och allvarligaste hälsofrågor. Vi har ett mycket stort ansvar att begränsa användningen av antibiotika i djuruppfödningen. Vi har tydliga riktlinjer och en nollvision när det gäller användning av antibiotika för vår egen uppfödning och vi ställer samma krav på våra leverantörer.

”När det gäller våra externa leverantörer ställer vi ju krav på hur de ska hantera sin djuromsorg, däribland hantering av antibiotika. Vi accepter inte antibiotikaanvändning om det inte är veterinärmedicinskt motiverat. Vi har jobbat länge med våra leverantörer och byggt upp ett högt förtroende från båda håll, det tror jag är det viktigaste för att säkerställa att de följer våra krav.”

- Carsten Jörgensen, Kvalitets- & Miljöchef, Atria Sweden